Publications

Title Authors Year PublishedSort ascending
Magnetic and Conductive Liquid Metal Gels Salma Merhebi, Mohannad Mayyas, Roozbeh Abbasi, Michael J. Christoe, Jialuo Han, Jianbo Tang, Md Arifur Rahim, Jiong Yang, Thiam Teck Tan, Dewei Chu, Jin Zhang, Sean Li, Chun H. Wang, Kourosh Kalantar-Zadeh, and Francois-Marie Allioux 2020
Correlating the Composition-Dependent Structural and Electronic Dynamics of Inorganic Mixed Halide Perovskites Jack Yang, Yutao Wang, Tom Wu, and Sean Li 2020
All-inorganic dual-phase halide perovskite nanorings Yapeng Zheng, Tao Yang, Zhi Fang, Minghui Shang, Zuotai Zhang, Jack Yang, Jiaxin Fan, Weiyou Yang, Xinmei Hou & Tom Wu 2020
Steam-Assisted Chemical Vapor Deposition of Zeolitic Imidazolate Framework Jing-Kai Huang, Noboru Saito, Yichen Cai, Yi Wan, Chia-Chin Cheng, Mengliu Li, Junjie Shi, Kaoru Tamada, Vincent C. Tung, Sean Li, and Lain-Jong Li 2020
Illumination-Induced Phase Segregation and Suppressed Solubility Limit in Br-Rich Mixed-Halide Inorganic Perovskites Yutao Wang, Xinwei Guan, Weijian Chen, Jack Yang, Long Hu, Jiong Yang, Sean Li, Kourosh Kalantar-Zadeh, Xiaoming Wen, and Tom Wu 2020
Solution-processed resistive switching memory devices based on hybrid organic–inorganic materials and composites Yingying Shan, Zhensheng Lyu, Xinwei Guan, Adnan Younis, Guoliang Yuan, Junling Wang, Sean Li and Tom Wu 2018
From Titanium Sesquioxide to Titanium Dioxide: Oxidation-Induced Structural, Phase, and Property Evolution Yangyang Li, Yang Yang, Xinyu Shu, Dongyang Wan, Nini Wei, Xiaojiang Yu, Mark B. H. Breese, Thirumalai Venkatesan, Jun Min Xue, Yichen Liu, Sean Li, Tom Wu, and Jingsheng Chen 2018